โซล่าเซลล์ และการผลิตกระแสไฟฟ้า

0
1885

เซลล์แสงอาทิตย์ ถูกสร้างขึ้นครั้งในปี พ.ศ.2497 โดยแชปปิน (Chapin) ฟูลเลอร์ (Fuller) และ เพียสัน (Pearson) ได้สร้างรอยต่อ พี-เอ็น แบบใหม่ โดยการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิคอนจนได้เซลล์แสงอาทิตย์ ในยุคแรกๆของการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ มักนำมาใช้โครงการด้านอวกาศ ดาวเทียม ยานอวกาศที่ส่งจากไปโคจรในอวกาศ เซลล์แสงอาทิตย์ถูกใช้เป็นแหล่งให้พลังงานไฟฟ้า แต่หลังจากที่มีพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง เซลล์แสงอาทิตย์จึงได้นำมาใช้เกี่ยวกับสร้างพลังงานไฟฟ้าบนพื้นผิวโลกแบบในปัจจุบันคะ

เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์

หลักการทำงานของ เซลล์แสงอาทิตย์ คือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการานำสารกึ่งตัวนำมาทำเป็นแผ่นบางๆ เมื่อแสงตกกระทบแผ่น รังสีของแสงที่มีอนุภาคพลังงงานโฟตอนจะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนที่อยู่ในสารกึ่งตัวนำ จนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่ออิเล็กตรอนเคลี่อนที่ได้ครบวงจรจึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าตรงขึ้น

สารหลักที่นิยมใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบรูปผลึกและไม่เป็นรูปผลึก
  1.1 ซิลิคอนที่เป็นแบบรูปผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) เป็นแผ่นซิลิคอนหนาประมาณ 300 ไมครอนหรือเรียกว่า เวเฟอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำในช่วงยุคแรกของการสร้างโซล่าเซลล์
  ซิลิคอนเป็นแบบผลึกรวม (Poly Crystalline) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดต้นทุนของโซล่าเซลล์ ซึ่งยังคงมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้งานใกล้เคียงกับแบบผลึกเดี่ยว  เซลล์แสงอาทิตย์แบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันมาในประเทศไทย
  1.2 เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เป็นรูปผลึก เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เป็นฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous /Thin Film) เพื่อลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการผลิต มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ 0.5 ไมครอน น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้ดี จึงเหมาะกับในการนำไปใช้ในโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทฟิล์มบางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย อยู่ที่จังหวัดลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ใช้เซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า 545,000 แผง
 2. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีราคาแพง จึงไม่เป็นที่นิยมนำมาใช้สร้างโรงงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แต่นิยมนำไปใช้ในงานสำหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module/Solar Panel)เป็นการรวมแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆแผ่น โดยด้านหน้าของแผงเซลล์จะมีแผ่นกระจกที่มีคุณสมบัติยอมให้แสงผ่านได้ดีและช่วยป้องกันแผ่นเซลล์ วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นแผงโซล่าเซลล์จำเป็นต้องมีความคงทน สามารถกันความชื้นได้ดี เช่น ซิลิโคน อีวีเอ (Ethelele Vinyl Acetate) เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องถูกติดตั้งอยู่ในที่กลางแจ้ง โล่ง ไม่มีหลังคาคลุม ต้องโดนทั้งลม ฝน หิมะ และแสงแดดอยู่ตลอด

การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้ 3 ระบบ คือ

 1. การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand alone system) ระบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ชนบทไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า
 2. การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid connected system) ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
 3. การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น พลังงานลม เครื่องยนต์ดีเซล พลังงาน้ำ เป็นต้น

เซลล์แสงอาทิตย์ ไม่ใช้เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะปัจจุบันเราก็สามารถติดตั้งแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ไว้บนหลังคาบ้านเราเอง ไว้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้แล้วนะคะ