การเลือกชนิดและขนาดสายไฟฟ้ากระแสตรง DC สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ Correct wire sizes are essential

0
11522

การเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์

จำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้า สาย PV1-F เป็นสายไฟสำหรับไฟ DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ เป็นสายที่ทำจากทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชั้น ทดความร้อนสูง การออกแบบระบบ จะต้องระมัดระวังในการพิจารณา เลือกชนิดและขนาดสายไฟให้เหมาะสม กับระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ หากเลือกสายไฟที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้จากกระแสที่มากเกินได้การใช้สายผิดประเภท เช่น หากนำสาย AC มาแทน DC ซึ่งลดต้นทุนโดยผู้รับเหมา การติดตั้งใหม่ไม่มีปัญหา

ในตอนส่งงาน เนื่องจากสายใหม่ยังนำไฟได้ดี แต่หากใช้งานไปเรื่อยๆ เกิดความร้อนความชื้นสะสม จะเกิดไคลที่ผิวทองแดง เพราะสายไม่ได้เคลือบผิวโดยดีบุก การนำกระแสเริ่มลดลงเรื่อยๆ ได้ไฟน้อยลง การคืนทุนยิ่งยาวนานขึ้น เพราะไฟ DC วิ่งที่ผิว หากผิวสายไฟสกปรก กระแสจึงไหลผ่านไม่สะดวก หลายงานต้องรื้อระบบเดินสายใหม่หมด มาใช้สาย PV สำหรับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะงาน

การติดตั้งระบบผลิตโซล่าเซลล์ ต้องใช้สายไฟสำหรับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ต้องมีความสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส ซึ่งเรียกสายสำหรับโซลาร์เซลล์ ว่า PV / PV1-F ภายในสาย PV1-F ประกอบด้วยสายเส้นเล็กๆ จำนวนมาก ทำให้เหมาะกับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี เพราะไฟฟ้าระบบกระแสตรง จะวิ่งที่ขอบของสายไฟเส้นเล็กๆ มีค่าความสูญเสียการไฟฟ้าน้อยกว่า การใช้สายไฟเส้นใหญ่ๆเพียงเส้นเดียว และสายยังเคลือบด้วยดีบุก เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือตระใคร่เมื่อเกิดความชื้น สายไฟชนิดนี้สามารถทนอุณหภูมิ ทั้งภายในและภายนอกสายไฟได้ สูงมากกว่า 90 องศาเซลเซียส

รวมถึงการเลือกใช้ขนาดสายไฟ และการต่อเชื่อมที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องไปดูแลรักษาระบบเป็นเวลานาน และปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน การเลือกชนิดและขนาดสายไฟได้ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มสมรรถนะ และความเชื่อถือของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสายไฟจะต้องมีขนาดเพียงพอ ที่จะให้ปริมาณไฟฟ้ามากที่สุด ไหลไปตามสายไฟได้ และเกิดการสูญเสียแรงดันในสายไฟน้อย รวมถึงสายไฟควรมีระยะสั้นเท่าที่จำเป็น เนื่องจากสายไฟมีความต้านทานอยู่ จึงต้องมีแรงดันในการผลัก ให้กระแสไหลไปตามสายไฟ ถ้าความต้านทานของสายไฟมากขึ้น ยิ่งต้องใช้แรงดันมากขึ้น ปริมาณแรงดันที่ใช้ผลักกระแสนี้เรียกว่า แรงดันตกในสายไฟ

แรงดันที่สูญเสีย=กระแสไฟฟ้า x [0.02 x ความยาว(ม) / พื้นที่หน้าตัด (มม.2)]

การเลือกขนาดของสายไฟกระแสตรง DC หรือ PV Cable

กระแส แอมป์                     รองรับแรงดันไฟฟ้า                   ขนาดสาย Sq.mm
30A                               AC 0.6/1kV; DC 1.8kV                 PV1-F 1*1.52 mm
41A                               AC 0.6/1kV; DC 1.8kV                 PV1-F 1*2.52 mm
55A                               AC 0.6/1kV; DC 1.8kV                 PV1-F 1*4.02 mm
70A                               AC 0.6/1kV; DC 1.8kV                 PV1-F 1*6.02 mm
98A                               AC 0.6/1kV; DC 1.8kV                 PV1-F 1*102 mm
132A                             AC 0.6/1kV; DC 1.8kV                 PV1-F 1*162 mm
218A                             AC 0.6/1kV; DC 1.8kV                 PV1-F 1*352 mm

ราคาของสายไฟฟ้า สาย PV1-F  ข้อมูลอ้างอิงจาก solar-system.champbizshop.com
ขนาด  PV1-F 1*4.02 mm  ราคาเมตรละ 50  บาท  หากซื้อจำนวน 500 เมตรขึ้นไป ราคาเมตรละ 45 บาท
ขนาด  PV1-F 1*6.02 mm  ราคาเมตรละ 70  บาท  หากซื้อจำนวน 500 เมตรขึ้นไป ราคาเมตรละ 65 บาท