มาแล้ว โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559

0
9592

ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งขาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่าง เสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในกาตรวจสอบด้านเครื่องวัด หน่วยไฟฟ้าสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเรียกเก็บผู้ผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร ภายใต้โครงการนำร่องฯ จำนวน 100 เมกะวัตต์ ในส่วนของค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เฉพาะกลุ่มที่เชื่อมต่อที่ระดับแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนำร่อง

 • (1) ผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ดำเนินการ
 • (2) กรณีบ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องจะต้องเป็นเจ้าของบ้าน หรือมีสัญญาเช่าบ้านและได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน โดยสถานที่ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคารต้องมี เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ที่มีการซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่
 • (3) กรณีอาคาร ผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องจะต้องเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่าอาคารและได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร โดยสถานที่ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร ต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Meter) ที่มีการซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่
 • (4) ผู้ที่ได้รับหนังสือรับแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอ รับใบอนุญาตจาก สำนักงาน กกพ. หรือผู้ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคารด้วยตน เองอยู่ก่อนแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องได้ โดยแจ้งความประสงค์และยื่นแบบคำขอ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องรายใหม่
 • (5) ต้องไม่เป็นหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตามนโยบายของรัฐบาล หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในรูปแบบอื่นๆ

  การสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559

  การไฟฟ้านครหลวง
  http://spv.mea.or.th/index.php/request/intro

  โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559

  PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  https://vspp.pea.co.th/
  Pilot Project02

  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559
  http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/News/NewsDetail.aspx…
  Pilot Project03

  ระยะเวลารับสมัคร
  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งครบถ้วนตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.