ความแตกต่างระหว่าง วัตต์ W กิโลวัตต์ kW กิโลวัตต์ชั่วโมง kWh

0
15978

ความแตกต่างระหว่าง W  kW  kWh

เมื่อ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีบทบาทในปัจจุบัน ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาต่อวัตต์ (Watt) ที่ถูกลงขึ้นทุกวัน เป็นปัจจัยให้หลายท่านหันมาใช้ระบบโซล่าเซลล์กันมากขึ้น จึงจำเป็นต้องทราบหน่ายของ กิโลวัตต์และกิโลวัตต์ชั่วโมงและเมกะวัตต์ ที่ใช้กันบ่อยๆ

1. วัตต์ (watt, W) เป็นหน่วยเอสไอของกำลังตั้งชื่อตาม เจมส์ วัตต์ ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100 วัตต์
1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ของ พลังงาน ต่อ วินาที
1 W = 1 J/s = 1 นิวตัน เมตร ต่อ วินาที = 1 kg·m2·s−3 

2. กิโลวัตต์ (kW) มันก็คือ วัตต์ x 1,000 นั่นเอง

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยวัตต์ (W)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 W dW เดซิวัตต์ 101 W daW เดคาวัตต์
10–2 W cW เซนติวัตต์ 102 W hW เฮกโตวัตต์
10–3 W mW มิลลิวัตต์ 103 W kW กิโลวัตต์
10–6 W µW ไมโครวัตต์ 106 W MW เมกะวัตต์
10–9 W nW นาโนวัตต์ 109 W GW จิกะวัตต์
10–12 W pW พิโกวัตต์ 1012 W TW เทระวัตต์
10–15 W fW เฟมโตวัตต์ 1015 W PW เพตะวัตต์
10–18 W aW อัตโตวัตต์ 1018 W EW เอกซะวัตต์
10–21 W zW เซปโตวัตต์ 1021 W ZW เซตตะวัตต์
10–24 W yW ยอกโตวัตต์ 1024 W YW ยอตตะวัตต์
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา

3. กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เป็นปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ในอัตรา 1,000 วัตต์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 1 หน่วยไฟฟ้า
ตัวอย่าง เปิดไฟฟ้าหลอดละ 100 วัตต์ จำนวน 1 หลอด จำนวน 10 ชั่วโมง  รวม 100×10=1,000 วัตต์ =  1 หน่วย  ส่วนหลอดไฟ 100 วัตต์ จำนวน 10 หลอด จำนวน 1 ชั่วโมง รวม 100×10=1,000 วัตต์ = 1 หน่วย เหมือนกัน

Kw

จากตัวอย่างถ้าเราใช้ไฟฟ้า ไป 1 หน่วย แสดงผลออกมาจาก วัตต์อาวร์มิเตอร์ (Watthour Meter) เป็นมิเตอร์ที่ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งานเป็นมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าในบ้านเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรมและที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยวัดกำลังไฟฟ้าออกมาเป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง (Kilowatthour : kWh)