โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (SolarRooftop)

0
7748

โซล่ารูฟท๊อป หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังบ้านที่อยู่อาศัยและอาคารต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในราคา 6.16-6.96 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 25 ปี โดยทำสัญญาซื้อขายไว้

solor_cell_roof_top

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

โครงการโซล่ารูฟท็อปโดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม ๒๐๐ MWp จำแนกเป็น ๑๐๐ MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก ๑๐๐ MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี ๒๕๕๖ ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน ๒๕ ปี

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการโซล่ารูฟท็อปให้กับการไฟฟ้า

 1. เป็นเจ้าของอาคาร หรือ ได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่า ทั้งนี้ อาคารนั้นจะต้องไม่เคยติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltyaic Panel) มาก่อน
 2. กรณีที่ผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าเป็นนิติบุคคล จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 3. ไม่เป็นกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 4. อาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltica Panel) ต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (meter) ซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว คามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มประเภทอาคารตามข้อ 1 และอาคารดังกล่าวจะต้องไม่เป็นหน่วยงานตามข้อ 2.3

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
หรือ โครงการโซล่ารูฟท็อป

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ราคารับซื้อไฟฟ้ามีอัตราอย่างไร
จำแนกตามกลุ่มประเภทอาคารและขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก เป็น 3 อัตราในรูปแบบ Feed-In Tariff ดังต่อไปนี้

กลุ่มประเภทอาคาร
กำลังการผลิตติดตั้ง
อัตรา (FiT)
บ้านอยู่อาศัย
ไม่เกิน 10 kWp
6.96 บาท/หน่วย
อาคารธุรกิจขนาดเล็ก
มากกว่า 10 ถึง 250 kWp
6.55 บาท/หน่วย
อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน
มากกว่า 250 ถึง 1,000 kWp
6.16 บาท/หน่วย

 

ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)ในแต่ละพื้นที่มีสัดส่วนอย่างไร

พื้นที่ให้บริการไฟฟ้า
ปริมาณกำลังไฟฟ้ารับซื้อ (MW)
บ้านอยู่อาศัย
ธุรกิจ/โรงงาน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
40
40
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
60
60
ภาคเหนือ
15
15
o   เขต (เชียงใหม่ จังหวัด)
5
o   เขต (พิษณุโลก จังหวัด)
5
o   เขต (ลพบุรี จังหวัด)
5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15
15
o   เขต (อุดรธานี จังหวัด)
5
o   เขต (อุบลราชธานี จังหวัด)
5
o   เขต (นครราชสีมา จังหวัด)
5
ภาคกลาง
15
15
o   เขต (พระนครศรีอยุธยา จังหวัด)
5
o   เขต (ชลบุรี จังหวัด)
5
o   เขต (นคปฐม จังหวัด)
5
ภาคใต้
15
15
o   เขต (เพชรบุรี จังหวัด)
5
o   เขต (นครศรีธรรมราช จังหวัด)
5
o   เขต (ยะลา จังหวัด)
5
รวมทั้งสิ้น (ภายในปี 2556)
100
100

 

อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณและจุดรับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อจำกัดของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ช่วงระยะเวลาการยื่นคำขอขายไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทำการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (รวม 15 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าประเภทอาคารบ้านอยู่อาศัยสามารถยื่นคำขอในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 10 คำขอ และประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานสามารถยื่นคำขอในแต่ละครั้งได้เพียง 1 คำขอ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพิจารณาแบบคำขอและประกาศผลการตอบรับซื้อไฟฟ้าบน Website ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

สามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) หรือ โครงการโซล่ารูฟท็อป ได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าสามารถยื่นคำขอขายไฟฟ้า ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามพื้นที่รับผิดชอบซึ่งอาคาร (บ้านอยู่อาศัย อาคารธุรกิจ และโรงงาน) ที่จะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ตั้งอยู่ อาทิ

พื้นที่ให้บริการไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่รับคำขอ
บ้านอยู่อาศัย
ธุรกิจ/โรงงาน
เหนือ
กฟภ. (เชียงใหม่/พิษณุโลก/ลพบุรี)
กฟภ. (สำนักงานใหญ่)
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กฟภ. (อุดรธานี/อุบลราชธานี/นครราชสีมา)
กลาง
กฟภ. (พระนครศรีอยุธยา/ชลบุรี/นครปฐม)
ใต้
กฟภ. (เพชรบุรี/นครศรีธรรมราช/ยะลา)
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
กฟน. (18 เขต ได้แก่ วัดเลียบ, คลองเตย, ยานนาวา, สามเสน, บางเขน, ลาดพร้าว, ธนบุรี, ราษฎร์บูรณะ, บางขุนเทียน, บางกะปี, มีนบุรี, ลาดกระบัง, ประเวศ, นนทบุรี, บางใหญ่, บางบัวทอง, สมุทรปราการ, บางพลี)

 

มีเอกสารหลักฐานประกอบอะไรบ้าง

รายการเอกสารเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ประกอบด้วยเอกสารทั่วไปของผู้ยื่นคำขอและเอกสารแสดงข้อมูลทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น แผนภูมิของระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำเอกสารจำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ด้วยอีก 1 ชุด<รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1>

จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความพร้อมทางด้านการเงิน หรือวางหลักค้ำประกันด้วยหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องมี อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำขอควรจะหาการค้ำประกันระบบผลิตไฟฟ้าจากบุคคลที่สามตามที่เหมาะสม

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) หรือ โครงการโซล่ารูฟท็อป เป็นอย่างไร

 1. ผู้ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าจะต้องยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศเท่านั้น
 2. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะตรวจสอบและถือเอาวันและเวลาที่ได้รับข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมครั้งหลังสุดเป็นวันและเวลาที่ได้รับคำขอจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะไม่รับเอกสารใดๆ เพิ่มเติมหลังจากพ้นกำหนดปิดรับคำขอขายไฟฟ้า
 3. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเรียงลำดับคำขอขายไฟฟ้าตามวันและเวลาที่ได้รับคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าจากความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเป็นสำคัญ จนกว่าจะครบกำหนดปริมาณกำลังไฟฟ้ารับซื้อในแต่ละพื้นที่และประเภทอาคาร

เมื่อยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

โครงการโซล่ารูฟท็อป แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในแบบคำขอได้อีกหรือไม่ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย และจุดรับซื้อไฟฟ้า

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่

การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบอุปกรณ์ เป็นต้น โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายระยะเวลาที่กำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)

จำเป็นต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน)
 • ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)
 • ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พ.ค.2) (กรณีเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กล่าวคือ มีพิกัดขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Rated Nominal Capacity) ของเครื่องแปลงผันกระแสไฟฟ้า (Grid-Connected Inverter) รวมตั้งแต่ 200 kVA (หรือ 200 kW) ขึ้นไป
 • หนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

ทั้งนี้ ก่อนวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องนำส่งสำเนาหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

มีการกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์และมาตรฐานในการติดตั้งหรือไม่

ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์และระบบการผลิตไฟฟ้าตามข้อกำหนดแนบท้ายประกาศและข้อกำหนดเรื่องการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของแผงมากกว่า 250 kWp ต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Meter) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ณ ตำแหน่งจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าด้วย

จะสามารถหารายชื่อผู้ที่รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาได้ที่ไหน

ในเบื้องต้นสามารถดูรายชื่อผู้ดําเนินการรับติดตั้งระบบซึ่งขึ้นทะเบียนแนะนำไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้บน Website ของ พพ.

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) มีระยะเวลาเท่าไหร่

25 ปี นับจากกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแล้ว สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้ผู้อื่นได้หรือไม่

จะต้องได้รับการยินยอมจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก่อนตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายกำหนด</>

ถ้าไม่สามารถเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ตามกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date: SCOD) ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้องทำอย่างไร

ก่อนพ้นกำหนด SCOD ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารีบแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ แหล่งเงินทุนและความคืบหน้าของการออกแบบ/ติดตั้งระบบ รวมถึงสถานะของการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องอาจให้เลื่อน SCOD ออกไปได้แค่ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาอันควรแต่ไม่เกิน 1 เดือน นับถัดจากวัน SCOD เดิม

หากมีการลักลอบนำไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาจำหน่ายแทนไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์จะมีผลอย่างไร

จะถือเป็นการละเมิดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเป็นผลให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้นสิ้นสุดลงโดยทันที รวมทั้งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะเรียกเก็บค่าปรับในอัตรา 10,000 บาทต่อ kWp ของแผง และจะเรียกคืนค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการจำหน่ายไฟฟ้าเต็มจำนวนที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ชำระให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าไปแล้ว นับตั้งแต่วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)
solar roof top
หมายเหตุ: ตัวเลขต่างๆ อ้างอิงจากสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณอัตรา FiT ซึ่งได้รับการเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 อาจแตกต่างจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันได้
ข้อมูลอ้างอิงจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน